Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej... Drukuj
środa, 15 stycznia 2014 10:06, odsłon: 576

ZARZĄDZENIE NR 9/2014
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), wykonując Uchwałę Nr XXXIX/247/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”-
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2014 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
4) działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Ogłoszenie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Oferty należy składać do 6 lutego 2014 r.

§ 3.

Wzór „Oferty realizacji zadania publicznego” oraz wzór „Sprawozdania z realizacji zadania publicznego” stanowią odpowiednio Załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

1. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.
2. Treść informacji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Rekreacji.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Sułkowice

Piotr Pułka

 

Pełna treść zarządzenia wraz załącznikami

Wzór umowy

Załącznik nr 2 - Wzór oferty realizacji zadania publicznego w formacie MS Word

Załącznik nr 3 - Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego w formacie MS Word