Zarządzenie nr 33/16 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań sfery pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w 2016r. Drukuj
czwartek, 07 kwietnia 2016 11:54, odsłon: 672

ZARZĄDZENIE NR 33/16
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 7 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań sfery pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w 2016r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), Uchwały Nr XVI/91/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”-

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 20/16 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 10 marca 2016 r. na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego,

dokonuje się wyboru oferty i przyznaje dotację w zakresie:

działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla:

Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska" 3.200,- zł
Społeczny Komitet przy Gimnazjum w Sułkowicach.

§ 2.

Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją ww. zadania wyznacza się Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji oraz Referat Finansowy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Piotr Pułka

Burmistrz Gminy Sułkowice