Zarządzenie nr 22/17 Bumistrza Gminy Sułkowice Drukuj
piątek, 10 marca 2017 11:23, odsłon: 1014

ZARZĄDZENIE NR 22/17
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 9 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), wykonując Uchwałę Nr XXXI/159/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”-
zarządzam, co następuje:

§ 1.


Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Ogłoszenie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.


Oferty należy składać do 31 marca 2017 r.

§ 3.


Wzór „Oferty realizacji zadania publicznego” oraz wzór „Sprawozdania z wykonania zadania publicznego” stanowią odpowiednio Załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.


1. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.
2. Treść informacji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.


Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Rekreacji.

§ 6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pełna treść zarządzenia wraz załącznikami

Załacznik Nr 2 - Wzór "Oferty realizacji zadania publicznego" DOC | PDF

Załacznik Nr 3 - Wzór "Sprawozdania z wykonania zadania publicznego" DOC | PDF