Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 r. Drukuj
poniedziałek, 16 kwietnia 2012 13:33, odsłon: 733

ZARZĄDZENIE NR 46/2012
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), wykonując Uchwałę Nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sułkowice
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012-

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2) działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Ogłoszenie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Oferty należy składać do 8 maja 2012 r.

§ 3.

Wzór "Oferty realizacji zadania publicznego" oraz wzór "Sprawozdania z realizacji zadania publicznego" stanowią odpowiednio Załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

1. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

2. Treść informacji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Rekreacji.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pełna treść Zarządzenia wraz z załącznikami