Zarządzenie nr 2/2013 Burmistrza Gminy Sułkowice w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie w roku 2013 realizatora Programu zdrowotnego ... Drukuj
piątek, 04 stycznia 2013 10:56, odsłon: 794

ZARZĄDZENIE NR 2/2013

BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

z dnia 3 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie w roku 2013 realizatora Programu zdrowotnego "Rehabilitacja lecznicza – fizjoterapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz dzieci i młodzieży z wadami postawy z terenu Gminy Sułkowice na lata 2013-2015".

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/178/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza - fizjoterapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz dzieci i młodzieży z wadami postawy

z terenu Gminy Sułkowice na lata 2013-2015" -

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam konkurs ofert na wybór realizatora Programu zdrowotnego na 2013 r. w zakresie rehabilitacji leczniczej obejmujący:

1) kinezyterapię;

2) fizykoterapię;

3) masaż leczniczy;

4) hydroterapię;

5) krioterapię.

2. Ogłoszenie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. Zapisz

Termin składania ofert wyznaczony zostaje do 21 stycznia 2013 r.

 

§ 3.

Wzór „Formularza ofertowego", oraz „Oświadczenia oferenta" stanowią odpowiednio Załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4.

1. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

2. Treść informacji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Rekreacji.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pełna treść Zarządzenia wraz z załącznikami

 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta (DOC)