OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Drukuj
środa, 27 czerwca 2018 09:21, odsłon: 388

Sułkowice, dnia 27.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sułkowicach Uchwały Nr XLIX/307/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1184, 1185 ,1186 (przed podziałem dz. nr 266/1), 256/9, 256/10, 256/11, 256/12, 256/13, 256/14, 266/3, 256/4.

 

Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określony został na załączniku graficznym do Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XLIX/307/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r., granatową przerywaną linią.

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu zmiany miejscowego planu. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w terminie do dnia 18 lipca 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

- pisemnej na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, 32-440 Sułkowice, Rynek 1,

- ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy,

w terminie do dnia 18 lipca 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Sułkowice.

Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Gminy Sułkowice

/-/ mgr Piotr Pułka