Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sułkowice Drukuj
wtorek, 19 marca 2019 10:29, odsłon: 289

 Sułkowice 19 marzec 2019 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Sułkowice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice - w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice - w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od  27.03.2019 r. do 17.04.2019 r.
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice) w godzinach urzędowania. Projekt zmiany planu wraz z prognozą będzie udostępniony na stronie internetowej: http://www.gmina.sulkowice.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanie przeprowadzona w dniu 11.04.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach,
w sali konferencyjnej (I piętro, pok. 113) początek o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2019 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice) w godzinach urzędowania,
- drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice,
-    drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-    Burmistrz Sułkowic
-    /-/ Artur Grabczyk


 ZAŁĄCZNIKI DODANE W DNIU 26.03.2019 R.

 

• Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - tekst 

• Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - rysunek planu

• Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

• Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik graficzny