XII sesja Rady Miejskiej Drukuj
piątek, 23 sierpnia 2019 11:55, odsłon: 729

K O M U N I K A T

 

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XII sesja Rady Miejskiej wSułkowicach odbędzie się wdniu:

 

29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 1600 w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu obrad XI sesji.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice do nowego roku szkolnego 2019/2020.

9. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i Komisji stałych za pierwsze półrocze 2019 r.

10. Informacja o bilansie skonsolidowanym Gminy Sułkowice sporządzonym na dzień 31grudnia 2018 r.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej wSułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 r.;

2) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice;

3) zmiany Uchwały Nr XLIII/339/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych wprzedszkolach, szkołach iinnych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice;

4) przyjęcia „Regulaminu Korzystania z Gminnych Placów Zabaw;

5) powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych;

6) wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy;

7) rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sułkowice.

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13. Komunikaty i informacje.

14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Wiecej informacji na temat sesji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.