FN-8: Wydawanie zaświadczeń. Drukuj
Karty Usług - Referat Finansowy - Dział Podatków
wtorek, 19 czerwca 2012 22:22, odsłon: 1672

 

Usługa: Wydawanie zaświadczeń:
 1. stanie majątkowym
 2. wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego
 3. wysokości zaległości podatkowych
 4. opłacaniu składki na FUSR
 5. niezaleganiu w podatkach
Komórka organizacyjna: Referat Finansowy - Dział Podatków.
Numer: FN-8 wersja: 1 data utworzenia: 31.08.2010 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach, Referat Finansowo-Księgowy - Dział Podatków i Opłat,
(parter, pokój 03),
Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Dział Podatków i Opłat.
Tel. 12 273 20 75, wew. 13 lub 33.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia.
Informacje o opłatach:
 1. Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski i zaświadczenia wydawane w sprawach:
  1. alimentacyjnych;
  2. ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, rent strukturalnych;
  3. opieki społecznej.
  4. Zwalnia się z opłaty skarbowej zaświadczenia:
   1. wydawane w interesie publicznym;
   2. o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego;
   3. z powodu ubóstwa (na podstawie zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej).
  5. Za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości pobiera się opłatę skarbową w wysokości 21 zł.
  6. Za zaświadczenie w sprawach innych niż wymienione pobiera się opłatę w wysokości 17 zł.
  Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej dokonując przelewu na rachunek: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice:
  Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
  Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Podstawa prawna:
Art. 306a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 Nr 8, poz.60 ze zm.).
Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osoby ubiegające się o nie, następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie służy zażalenie do Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice.
Uwagi, informacje dodatkowe:
 
Formularze wniosków do pobrania: