USC-5: Rejestracja urodzeń. Drukuj
Karty Usług - Urząd Stanu Cywilnego
środa, 04 lipca 2012 00:00, odsłon: 1265

 

Usługa: Rejestracja urodzeń.
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego.
Numer: USC-5 wersja: 2 data utworzenia: 03.07.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Osobiście:
 1. Sporządzenie aktu urodzenia dziecka.
 2. Wydanie 3 odpisów skróconych aktu urodzenia.
Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1, 32-440 Sułkowice, (parter, pokój nr 06) w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego.
Tel. 012 273 20 75 wew.19.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub Zakład opieki zdrowotnej.
 2. odpis skrócony aktu (oryginał):
  1. gdy rodzice są małżeństwem: odpis skrócony aktu małżeństwa,
  2. gdy matka jest panną: odpis skrócony aktu urodzenia matki;
  3. gdy matka jest rozwiedziona: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie;
  4. odpis skrócony aktu małżeństwa;
  5. gdy matka jest wdową: odpis skrócony aktu zgonu męża, odpis skrócony aktu małżeństwa;
 3. dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu).
Informacje o opłatach:
Za sporządzenie aktu urodzenia nie pobiera się opłaty.

Opłata skarbowa:
 1. 22,00 zł za każdy kolejny odpis skrócony aktu urodzenia powyżej 3 egzemplarzy;
 2. 33,00 zł za odpis zupełny aktu urodzenia.
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej, dokonując przelewu na rachunek: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 września 1986 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2011.Nr.212.poz.1264 ze zm.) - Prawo o aktach stanu cywilnego - art. 38-41.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi, informacje dodatkowe:

Urodzenia rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca urodzenia dziecka.

 
Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani:

 1. ojciec dziecka, matka lub inna osoba obecna przy porodzie;
 2. lekarz lub położna;
 3. zakład opieki zdrowotnej.
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia (3 dni – jeżeli dziecko urodziło się martwe).
Formularze wniosków do pobrania: