Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sułkowice Drukuj
wtorek, 12 lipca 2011 14:19, odsłon: 675

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice, w miejscowości Harbutowice.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sułkowicach uchwały nr X/43/11 z dnia 7 lipca 2011 r.

W sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice, w miejscowości Harbutowice.

Przedmiotem zmiany Studium będzie:

wyznaczenie terenów usług sportu i rekreacji ? całoroczne centrum sportowo ? rekreacyjne.

Granice obszaru objętego zmianą studium określa załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, w terminie do dnia 9 sierpnia 2011 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ

/-/

mgr Piotr Pułka

WNIOSEK

Załącznik graficzny