INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Drukuj
piątek, 09 sierpnia 2019 13:37, odsłon: 829

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 ze zmianami)

 

WOJEWODA  MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu 2 lipca 2019 r. decyzji nr 67/B/2019, znak: WI-XI.7840.13.3.2019.MM, na wniosek złożony 14 maja 2019 r. inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Sp. z o.o., Biertowice 236, 32-440 Biertowice, działającego przez pełnomocnika Marcina Kitę,  o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmująca: prowadzenie sieci w pasie drogi krajowej nr 52 (klasy GP) od km 69+515 do km 69+780, rurociąg PVC dn 315 L=253,6 [m] oraz rurociąg HDPE dn 110, L=254,7 [m]; przekroczenie drogi krajowej nr 52 (klasy GP) w km 70+710, rurociąg PVC dn 200 L=34,2 [m]; prowadzenie sieci w pasie drogi krajowej nr 52 (klasy GP) od km 70+760 do km 69+840, rurociąg PVC dn 315, L=80,4 [m]; przekroczenie drogi krajowej nr 52 (klasy GP) w km 70+990, rurociąg PVC dn 315, L=24,5 [m]; przekroczenie drogi krajowej nr 52 (klasy GP) w km 71+320, rurociąg PVC dn 315, L=18,0 [m]. Adres zamierzenia budowlanego: działki ewidencyjne nr 75/1, 75/2 obręb Krzywaczka, jednostka ewidencyjna Sułkowice.

  Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji, pokój nr 66 w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godzinach  900 – 1700, a od wtorku do piątku w godzinach 730 – 1530, tel.: 12 39 21 666.