XXII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj
wtorek, 29 marca 2016 12:57, odsłon: 659

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że
XXII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
odbędzie się w dniu:

4 kwietnia 2016 r.  (pn.)
w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6 (Sala Samorządowa),
o godz. 15:00

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXI sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Sprawozdanie z działalności SOK za 2015 r.
9.    Sprawozdanie z działalności GBP za 2015 r.
10.    Sprawozdanie z działalności OPS za 2015 r.
11.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 r.
12.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Sułkowice do realizacji projektu „Równa szansa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja-projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR;
2)    przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Sułkowice na lata 2016-2020;
3)    przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywaczce;
4)    zmiany Uchwały Nr XXIII/187/08 w sprawie przystąpienia Gminy Sułkowice do Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”;
5)    przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sułkowice;
6)    wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku, zajętej pod drogę gminną;
7)    powołania doraźnej Komisji Statutowej.
13.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.  
14.    Komunikaty i informacje.
15.    Zamknięcie obrad sesji.

 

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.