X sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj
poniedziałek, 04 lipca 2011 15:47, odsłon: 374

K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że X sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu:

7 lipca 2011 r. (czwartek) w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, o godz. 9:00

(Sułkowice, Rynek 6)

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.

7. Podsumowanie pracy szkół i przedszkoli gminnych w roku szkolnym 2010/2011.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

   1) ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Gminy Sułkowice dotyczących planowania przestrzennego;

   2) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Harbutowice w Gminie Sułkowice w zakresie wyznaczenia terenów usług sportu i rekreacji ? wyciągi i trasy narciarskie;

   3) przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice, w miejscowości Harbutowice;

   4) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w treści Uchwały Nr III/5/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik w Gminie Sułkowice w zakresie poszerzenia terenu cmentarza wraz ze strefą sanitarną;

   5) wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Krzywaczce, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi dojazdowej;

   6) zakupu części działki nr 166 w Harbutowicach, zajętej pod drogę gminną;

   7) sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Sułkowice;

   8) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Sułkowice;

   9) diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy;

   10) zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

   11) powołania doraźnej Komisji Nagród na 2011 rok.

9. Interpelacje i wnioski Radnych ? odpowiedzi.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.