Nabór na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. infrastruktury techniczno - liniowej Drukuj
piątek, 28 grudnia 2018 14:42, odsłon: 1482

Burmistrz Gminy Sułkowice

OGŁASZA NABÓR
na stanowisko
Podinspektor/Inspektor ds. infrastruktury techniczno - liniowej

 

 

1.  Wymagania niezbędne (formalne):

1)      spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

2)      wykształcenie wyższe techniczne, preferowane – profil: inżynieria środowiska lub pokrewne;

3)      min. 5 lat stażu pracy.

 

 

2.   Wymagania dodatkowe:

 

1)      znajomość przepisów prawa w zakresie: funkcjonowania i kompetencji administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo wodne;

2)      ogólna wiedza o gminie Sułkowice, strukturze Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostkach organizacyjnych;

3)      umiejętność pracy w zespole, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność podejmowania decyzji, systematyczność, komunikatywność;

4)      znajomość zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;

5)      uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

6)      doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      przygotowanie do realizacji inwestycji w zakresie budowy, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej tj. m. in. planowanie, projektowanie, zabezpieczenie finansowania;

2)      realizacja inwestycji w zakresie budowy, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zgodnie m.in. z ustawą Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

a)      koordynowanie wykonawstwa inwestycji gminnych oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań,

b)      współudział w ogłoszeniu i przeprowadzeniu przetargu; określenie przedmiotu zamówienia,

c)      współudział w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia; określenie przedmiotu zamówienia oraz współudział w opracowaniu projektu umowy,

d)      wyjaśnienie oferentom spraw związanych z przedmiotem zamówienia,

e)      nadzór i kontrola w terenie nad prawidłowością przebiegu budowy polegających m.in. na:

  • redagowanie pism i projektów decyzji związanych  z procesem inwestycyjnym,
  • bieżący nadzór nad inwestycjami w trakcie procesu inwestycyjnego pod względem zgodności z dokumentacją i wydanymi pozwoleniami na budowę,
  • bieżąca kontrola i koordynacja wykonywanych robót – inwestycji,
  • organizowanie odbiorów zadań inwestycyjnych, udział w pracach komisji odbioru i przekazywanie ich użytkownikowi;

3)      przeprowadzanie komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (przed upływem terminu gwarancji) dla inwestycji objętych gwarancją oraz przekazanie protokołu odbioru pogwarancyjnego do Referatu Finansowego  w celu zwrotu zabezpieczenia gwarancyjnego;

4)      rzeczowe i finansowe rozliczanie inwestycji przy współpracy z Referatem Finansowym;

5)      opracowywanie projektu budżetu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz sporządzanie informacji z jego wykonania;

6)      w zakresie pozyskiwania środków pomocowych:

a)      rozeznawanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych na planowanie inwestycyjne,

b)      współudział przy sporządzaniu wniosków i projektów w celu pozyskania środków z funduszy pomocowych,

c)      sporządzanie dokumentacji (KIZ, wniosek itp.) niezbędnej do pozyskania pożyczki/dotacji z WFOŚiGW w Krakowie;

7)      przygotowywanie informacji i sprawozdań z realizacji inwestycji w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, w tym na potrzeby Rady Miejskiej w Sułkowicach;

8)      redagowanie stron Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw, sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz w zakresie prowadzonych spraw;

9)      przestrzeganie przepisów ustaw związanych z wykonywanymi obowiązkami w szczególności: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo wodne;

10)  archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo), w siedzibie Urzędu i poza Urzędem, związana z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z klientami, podmiotami zewnętrznymi i instytucjami. W budynku jednostki są bezpieczne warunki pracy z występowaniem barier architektonicznych. Budynek piętrowy, niedostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niewyposażony w windę. Stanowisko pracy na I piętrze.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

6.  Wymagane dokumenty:

 

1)      życiorys (CV);

2)      list motywacyjny;

3)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

4)      inne (dodatkowe) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

5)      kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie;

6)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

7)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

8)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

9)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);

11)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
, z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.).”;

12)  podpisana klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (wzór opublikowany pod ogłoszeniem o naborze).

7. Termin  i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczym (sala obsługi klienta, pok. nr 01) Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. infrastruktury techniczno - liniowej”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 stycznia 2019 r. do godz. 15:30.
W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu. Aplikacje niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach.

 

 Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach