Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułkowicach Drukuj
wtorek, 11 czerwca 2019 15:14, odsłon: 915

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach

 

Nazwa i adres instytucji kultury: Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika
w Sułkowicach, Rynek 6, 32 – 440 Sułkowice

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Forma zatrudnienia: powołanie na czas określony na okres od 3 do 7 lat

 

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

I. Wymagania niezbędne:

1)      posiada obywatelstwo polskie;

2)      posiada wykształcenie wyższe II stopnia (preferowane kierunki: kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo);

3)      posiada przynajmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednej z form organizacyjnych działalności kulturalnej, o której mowa w art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

4)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;

5)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

6)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)      nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 ze zm.).

 

 

II. Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad ekonomiczno – księgowych;

2)      dysponowanie wiedzą z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;

3)      znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, bibliotek, gminnych jednostek organizacyjnych, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego;

4)      predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną;

5)      umiejętności organizacyjne, w tym umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz organizowaniu imprez;

6)      kreatywność, odpowiedzialność i dyspozycyjność;

7)      znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, Powerpoint).

 

III. Wniosek o przystąpienie do konkursu składany przez kandydata na stanowisko Dyrektora musi zawierać:   

 

1)      pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie swojej kandydatury na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach;

2)      CV z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu pracy zawodowej oraz informacji na temat wykształcenia;

3)      autorską koncepcję funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki na najbliższe 5 lat, z uwzględnieniem warunków organizacyjno – finansowych instytucji;

4)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności;

5)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (dokumenty potwierdzające 5 - letni staż pracy, w tym 3 - letni na stanowiskach kierowniczych);

6)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

7)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.);

11)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb realizacji  procesu konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).”;

12)  podpisaną klauzulę informacyjną dla osób przystępujących do przedmiotowego konkursu (wzór opublikowany pod ogłoszeniem o konkursie).

 

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego wniosek poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, daty i czytelnego podpisu.

Dokumenty wytworzone na potrzeby konkursu składane w oryginale muszą być każdorazowo podpisane czytelnie przez kandydata.

 

IV. Sposób i termin składania wniosków:

Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach” w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach (dziennik podawczy) Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

1)      zarządzanie Gminną Biblioteką Publiczną im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach;

2)      bieżące kierowanie działalnością Biblioteki i reprezentowanie instytucji na zewnątrz;

3)      realizacja programu działania określonego umową, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

4)      kierowanie gospodarką finansową instytucji;

5)      wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach;

6)      współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników biblioteki;

7)      administrowanie powierzonymi obiektami;

8)      pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;

9)      realizacja sprawozdawczości budżetowej oraz statystycznej instytucji kultury;

10)  organizowanie przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością bibliotekarską;

11)  wykonywanie innych poleceń służbowych organizatora.

 

 

VI. Pozostałe informacje:

1)    z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach kandydaci mogą zapoznać się w jej siedzibie Rynek 6, 32-440 Sułkowice, po uprzednim umówieniu telefonicznym -
tel. 12 273 21 97;

2)    konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

  • I etap - weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym oraz ich ocena merytoryczna - bez udziału kandydatów (etap I odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r., po terminie składania ofert). Każdy z kandydatów może otrzymać maksymalnie
    5 punktów,
  • II etap - odbędzie się o godzinie 9:00 w dniu 26 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach sala nr 221 (osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną poinformowane telefonicznie w dniach 24-25 czerwca 2019 r.). II etap będzie się składał z testu kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie wiedzy
    i umiejętności kandydata, niezbędnych do wykonywania określonej pracy. Każdy
    z kandydatów może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Bezpośrednio po teście odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, na których kandydaci przedstawią między innymi swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułkowicach. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej członkowie Komisji Konkursowej mogą przyznać kandydatom maksymalnie 5 punktów;

3)    konkurs będzie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną odrębnym zarządzeniem Burmistrza Gminy Sułkowice;

4)    wnioski niekompletne, jak również te złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

5)    zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Organizator przed powołaniem Dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności Gminnej Biblioteki Publicznej oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie
z dniem powołania Dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko;

6)    zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny;

7)    informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na stronie  internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach.

 

 

Do pobrania:

 

Zarządzenie nr 60/90 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora ...

Załącznik do zarządzenia - ogłoszenie

Klauzula informacyjna RODO dla osób przystępujących do konkursu