Zarządzenie Nr 57/17 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów placówek oświatowych Drukuj
wtorek, 09 maja 2017 15:11, odsłon: 482

ZARZĄDZENIE NR 57/17
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach, Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Biertowicach, Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Harbutowicach.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 późn. zm.), art. 36a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) –
zarządzam, co następuje:


§ 1.

1. Ogłasza się konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora:

1) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach – ul. Tysiąclecia 17,  32-440 Sułkowice;
2) Zespołu Placówek Oświatowych w Biertowicach -  Biertowice 222, 32-440 Sułkowice;
3) Zespołu Placówek Oświatowych w Harbutowicach – Harbutowice 179, 32-440 Sułkowice.

2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu  Informacji Publicznej Gminy Sułkowice, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem