Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Drukuj
czwartek, 05 września 2019 10:38, odsłon: 387

Sułkowice, dnia 05.09.2019 r.

GP.6220.4.2019


OBWIESZCZENIE


    Zgodnie z art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)


Burmistrz Gminy Sułkowice

podaje do publicznej wiadomości


że wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi dojazdowej i obiektu mostowego w miejscowości Sułkowice, Gmina Sułkowice” zlokalizowanego na działkach nr 281, 158, 9/1, nie zostanie załatwiony w ustawowym terminie ze względu na złożoność sprawy oraz konieczność uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień w ww. sprawie.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 5 marzec 2020 r.


Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sułkowicach oraz na BIP Gminy Sułkowice.