Zawiadomienie o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia Drukuj
czwartek, 19 września 2019 10:22, odsłon: 235

Sułkowice, 19.09.2019 r.

GP.6220.4.2019ZAWIADOMIENIE
o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w związku z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 02.09.2019 r.


z a w i a d a m i a   s i ę,

że w dniu 17.09.2019 r. wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa drogi dojazdowej i obiektu mostowego w miejscowości Sułkowice, Gmina Sułkowice”

zlokalizowanego na działkach nr 281, 158, 9/1 położonych w miejscowości Sułkowice, gmina Sułkowice; oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 281, 158, 9/1 położone w miejscowości Sułkowice, gmina Sułkowice,
którego inwestorem jest:   *********
pełnomocnik:    Pani Iwona Gryglak, Pracownia Inżynierska „PRO – DM”,
                      Droginia 386, 32-400 Myślenice.


W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożonym uzupełnieniem dokumentacji sprawy w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:
8:00 - 16:00 w poniedziałki
8:00 - 14:00 od wtorku do piątku
oraz wnosić uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w formie: pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, na adres: Burmistrz Gminy Sułkowice Rynek 1, 32-440 Sułkowice. [ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ].
Uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomienia organu administracyjnego o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 19.09.2019 r.

********* dane niedostępne / zastrzeżone z uwagi na ochronę danych osobowych