Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n: „ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ, POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII GRAWEROWANIA WEWNĘTRZNEGO” Drukuj
środa, 21 grudnia 2011 14:43, odsłon: 432

Sułkowice, dnia 21.12.2011 r.

GP.6220.18.2011

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 19.12.2011 r., na wniosek Pana Tadeusza Ryś, FABRYKA MEBLI RYŚ SP. Z O.O. ZPCH, 32-442 Krzywaczka 487; wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

„ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ, POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII GRAWEROWANIA WEWNĘTRZNEGO"

zlokalizowanego na działkach nr 60/1 i 60/2 położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 60/1 i 60/2 położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.

8.00 – 17.00 w poniedziałki

8.00 – 14.00 od wtorku do piątku

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.