Postanowienie w sprawie zajęcia stanowiska o etapowej oraz braku zmian warunków realizacji przedsięwzięcia - Projekt mostu na rzece Skawinka wraz z drogą dojazdową do drogi woj. nr 956 w miejscowości Biertowice gmina Sułkowice”. Drukuj
wtorek, 03 stycznia 2012 15:20, odsłon: 594

Sułkowice, dnia 02.01.2012 r.

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 72 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 124 i 125 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)


po rozpatrzeniu


wniosku z dnia 28 grudnia 2011 roku (data wpływu 29.12.2011 r.) Pana mgr inż. Leszka Schumacher PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - PROJEKTOWE „KOMBUD - PROJEKT” 32-435 Zawadka 72 ( pismo znak: KP/140/XII/2011 ), działającego w imieniu Inwestora: Gmina Sułkowice, siedziba: 32-440 Sułkowice, ul. Rynek 1; w sprawie zajęcia stanowiska o etapowej realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz braku zmian warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.01.2008 r., znak: GP.7624-12/07, dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Projekt mostu na rzece Skawinka wraz z drogą dojazdową do drogi woj. nr 956 w miejscowości Biertowice gmina Sułkowice”.

postanawiam

stwierdzić, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że nie zmieniły się warunki określone w decyzji Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 14.01.2008 r., znak: GP.7624-12/07, dotyczącej przedsięwzięcia: „Projekt mostu na rzece Skawinka wraz z drogą dojazdową do drogi woj. nr 956 w miejscowości Biertowice gmina Sułkowice”.


Uzasadnienie


(...)
Zainteresowane strony mogą zapoznać się pełną treścią postanowienia w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:
8:00 - 16:00 w poniedziałki
8:00 - 14:00 od wtorku do piątku
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 03.01.2012r.