Rokowania po drugim przetargu na sprzedaż Przedszkola nr 3 Drukuj
czwartek, 26 października 2017 08:02, odsłon: 1559

Rokowania po drugim przetargu

Drugi przetarg na sprzedaż budynku dawnego przedszkola nr 3, podobnie jak pierwszy, nie doprowadził do jego sprzedaży. Burmistrz ogłosił więc rokowania, które odbędą się 22 listopada br. o godz. 1000 w pok. nr 113 Urzędu Miejskiego.

Termin pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłacenia zaliczki - do 16 listopada.

OGŁOSZENIE  o rokowaniach po drugim przetargu

 

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym: I przetarg odbył się 11 lipca 2017 r., II przetarg odbył się 03.10.2017 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Sułkowicach, przy ul. Starowiejskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5842/3 o pow. 0.0367 ha zabudowanej budynkiem użytkowanym jako przedszkole, o pow. użytkowej 143,5 m2, objętej KW  KR1Y/00077717/0.

Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w terenach „11 UP” – tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym oraz KDL-tereny komunikacji.

 Przeprowadzenie rokowań odbędzie się w dniu 22.11.2017 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.

W a r u n k i  rokowań po drugim przetargu: 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 234 000 zł.
    Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) sprzedaż niniejszej nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT.
  2. Ustala się termin pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach, do dnia 16.11.2017 r. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres zgłaszającego, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty, oraz planowane przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.
  3. Zaliczka na zakup powyższej nieruchomości wynosi 16 380 zł. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 16.11.2017 r. w BSR Kraków oddz. Sułkowice, nr konta: 75 85890006 0170 0000 0068 0016, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu przedmiotowej kwoty na konto Urzędu.
  4. Zaliczkę zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań, a uczestnikowi który wygra rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia.
  5. Nabywca wyłoniony w drodze rokowań, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego, traci zaliczkę.
  6. Wniesienie ceny nabycia nieruchomości winno nastąpić do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
  7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Gminy Sułkowice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim – Rynek 1, pokój nr 116 lub telefonicznie pod numerami: (12) 273-20-75, 273-21-48, 273-25-84.

 

Sułkowice, dnia 25.10.2017 r.